Zadzwoń do nas!

+48 603 125 599

O nas

Nasza placówka:

 • Brodnica, ul. St. Czarnieckiego 2

Przedszkole Niepubliczne “Baśniowa Kraina” powstało we wrześniu 2012 roku w Brodnicy. Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Brodnica o numerze 8/2012.
“BAŚNIOWA KRAINA” poprzez stworzenie domowej atmosfery, pełnej akceptacji i bezpieczeństwa zapewnia profesjonalną opiekę i edukację dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Oferujemy szeroki zakres zajęć dodatkowych: logopedia, nauka tańca, język angielski, zajęcia umuzykalniające, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, kuchcikowo, robotyka, zumba, zajęcia sportowe, fizjoterapia . Nasz sprzęt i zabawki znajdujące się na terenie placówki i ogrodu, posiadają atesty oraz certyfikaty.

Zapewniamy naszym dzieciom domowe, zdrowe posiłki przyrządzane w naszej przedszkolnej kuchni.
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

 

Dlaczego my

W domowej atmosferze jaką tworzymy od lat, oferujemy budowanie wzajemnego zaufania zarówno naszym podopiecznym jak i ich rodzicom. Gwarantujemy zdobywanie wiedzy i umiejętności w interesujący sposób.

Naszym dzieciom oferujemy:

 • bezwzględną akceptację i bezpieczeństwo;
 • wspaniałą zabawę w przedszkolu i na przestronnym placu zabaw;
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z MEN;
 • ciekawe metody pracy;
 • pomoc psychologiczną i logopedyczną,
 • duży wybór zajęć dodatkowych;
 • wspieranie naturalnych predyspozycji i zdolności (np.: plastycznych, muzycznych, językowych);
 • edukacyjne wycieczki do muzeów, teatrów, na wystawy oraz lekcje biblioteczne;
 • zajęcia profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez: lekarza, policjanta, strażaka;
 •  spotkania z teatrem w przedszkolu;
 • zdrowe posiłki ;
 • zajęcia ekologiczne i przyrodnicze w plenerze;

 

Rodzicom oferujemy:

 • codzienny kontakt z wychowawcą grupy;
 • konsultacje z psychologiem i logopedą;
 • pikniki rodzinne;
 • udział w uroczystościach przedszkolnych;
 • uczestnictwo w zajęciach otwartych;

Fachowa, kierunkowo wykształcona kadra pedagogiczna, domowa atmosfera, dobrze wyposażone sale gwarantują, że Twoje dziecko będzie szczęśliwym przedszkolakiem, świetnie przygotowanym do podjęcia nauki w szkole.

WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Niepubliczne „BAŚNIOWA KRAINA” jest wesołym i kolorowym miejscem, w którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności, rozbudowują chęć dziecka do zdobywania wiedzy na temat otaczającego go świata. Przedszkole jest placówką bezpieczną,  przyjazną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną, ciepłą o miłej aparycji  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Przedszkole preferuje pracę w małych zespołach oraz pracę indywidualną z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele pracujący w naszej placówce posiadają wieloletni staż pracy oraz współpracują w zespołach w celu doskonalenia form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, dzielą się zdobytą wiedzą aby zapewnić wszechstronny rozwój każdemu dziecku.

Systematycznie, zgodnie z potrzebami doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażane  w sprzęt, zabawki, nowe meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjają twórczemu i indywidualnemu  rozwojowi aktywności dzieci. Plac zabaw wyposażony w bezpieczne podłoże zaspokaja potrzebę ruchu naszych podopiecznych.

 

MISJA  PRZEDSZKOLA

Misja naszego przedszkola jest realizowana na podstawie wizji zaplanowanej przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Niepublicznego „BAŚNIOWA KRAINA”:

 • Przedszkola są przyjazne dla wszystkich naszych podopiecznych.
 • Zapewniają bezpieczne warunki  fizyczne i psychiczne wszystkim uczestniczący w życiu przedszkola.
 • Nastawione są na wychowanie małego człowieka: aktywnego, pełnego empatii, twórczego, potrafiącego wykorzystywać zdobytą wiedzę i własne doświadczenie.
 • Nasi nauczyciele w swoich zamierzeniach pracy wykorzystują aktywne metody w pracy z dzieckiem.
 • Zachęcamy naszych podopiecznych i ich rodziców do wspierania inicjatyw lokalnych, wspierania akcji charytatywnych, współdziałania ze środowiskiem lokalnym.
 • Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest z uwzględnieniem  podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN.
 • W oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego nauczyciele z pełnym zaangażowaniem zapewniają każdemu dziecku jego rozwój z zachowaniem indywidualnego i podmiotowego podejścia do każdego dziecka.
 • Nauczyciel promuje przyjazne zachowania wobec otaczającej przyrody (roślin i zwierząt), buduje poczucie asymilacji z otaczającą nas naturą.
 • Organizujemy wiele ciekawych inicjatyw dla rozwoju dzieci takich jak: uroczystości, koncerty, teatrzyki, wycieczki.
 • Każdy rodzic oddając do nas swoje dziecko jest zachęcany do aktywnej współpracy z placówką.
 • W każdej sytuacji staramy się pomóc dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wspierając ich pomocą pedagogiczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną (spotkania indywidualne, porady, diagnozy na życzenie rodzica).

 

PROCESY WSPOMAGANIA  ROZWOJU  I  EDUKACJI  I  ICH  EFEKT KOŃCOWY

Nasza placówka umożliwia łagodny start w życie przedszkolne. Dbamy o rozwój intelektualny, emocjonalny, ruchowy aby w jak najlepszym stopniu rozwinąć indywidualne potrzeby dziecka i zapewnić mu jak najlepszy start  w dalszym procesie nauczania. Bliski kontakt z naturą i zwierzętami wzbogaca wszechstronny rozwój, rozbudza zainteresowanie otoczeniem, zachęca do doświadczeń.

Kameralny charakter grup umożliwia dziecku sprawną adaptację społeczną, a kontakt z różnymi grupami wiekowymi podczas zabaw poszerza kontakty i pozwala rozwijać empatię. Udział we współtworzeniu kontraktów grupowych sprzyja respektowaniu praw i obowiązków przedszkolaka oraz kształtowaniu dojrzałości społeczno-moralnej.

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody. Zachęcają one do pracy każdego, a uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

W naszej placówce wykorzystujemy pozytywne formy wzmocnienia:

 • pochwała słowna indywidualna, wobec grupy, przed rodzicami,
 • wyznaczanie dziecka do prowadzenia zabawy,
 • przywileje i nagrody umowne lub rzeczowe,
 • przydzielenie ważnego zadania do wykonania,
 • okazywanie uczucia miłości i radości,
 • możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej zabawy,
 • „piątkowy” przywilej przyniesienia własnej zabawki.

 

Po ustaleniu norm postępowania ustalone są także konsekwencje negatywnego zachowania dzieci:

 • upomnienie słowne – wyrażanie dezaprobaty z wyraźnym omówieniem przyczyn,
 • brak nagrody,
 • zwolnienie dziecka z pełnionej funkcji,
 • przekazanie informacji rodzicom,
 • utrata przywileju “piątkowego” przyniesienia zabawki (z możliwością jego odzyskania).

 

FORMY PRACY:

 • praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą.

Podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa i jest dominującą w naszym przedszkolu.

Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

Panie, nazywane przez dzieci „ciociami” wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci, mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności. Zajęcia odbywają się w małych grupach w celu lepszego poznania dziecka przez nauczyciela, co umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich. W swojej pracy nauczyciele wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych.